Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

roboty w zakresie konserwacji dróg powiatowych

nowa podstrona, dodana 2010-12-31

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 109117-2010 z dnia 2010-05-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kłobuck
Remont nawierzchni dróg powiatowych DP 2020 S, 2034 S, 2060 S, 2033 S, 2043 S, 2064 S Obciażenie ruchem KR-2
Termin składania ofert: 2010-05-21


Kłobuck: Roboty w zakresie konserwacji dróg
Numer ogłoszenia: 376997 - 2010; data zamieszczenia: 31.12.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 109117 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku, ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck, woj. śląskie, tel. 034 3198250, faks 034 3198350.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty w zakresie konserwacji dróg.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont nawierzchni dróg powiatowych DP 2020 S, 2034 S, 2060 S, 2033 S, 2043 S, 2064 S. Obciążenie ruchem KR-2.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.41-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.06.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o., ul. wojska Polskiego 8, 42-100 Kłobuck, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1498768,53 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·           Cena wybranej oferty: 995850,80

·           Oferta z najniższą ceną: 995850,80 / Oferta z najwyższą ceną: 1192693,31

·           Waluta: PLN.

 

Kierownik Zamawiającego

 

Tadeusz Pułka 

Podmiot udostępniający: pzd
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Chłąd
Data wytworzenia: 31.12.2010