Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2029 S na odcinku : granica z powiatem pajęczańskim - Więcki - Wąsosz

nowa podstrona, dodana 2010-06-04

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 5713-2010 z dnia 2010-01-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kłobuck
I. Rozbiórki i roboty ziemne: 16 065,50 m2 II. Podbudowa: 16 065,50 m2 III Nawierzchnia: 16 144,40 m2 IV.Pobocza: 2 135,50 m2 V. Odwodnienie: oczyszczenie rowu z namułu + profilowanie skarp: 4 295,00 m ściek z elementów betonowych: 354 m
Termin składania ofert: 2010-01-29


 

Kłobuck: Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2029 S na odcinku: granica z powiatem pajęczańskim
Numer ogłoszenia: 143865 - 2010; data zamieszczenia: 03.06.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 5713 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku, ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck, woj. śląskie, tel. 034 3198250, faks 034 3198350.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2029 S na odcinku: granica z powiatem pajęczańskim.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: I. Rozbiórki i roboty ziemne: 16 065,50 m2 II. Podbudowa: 16 065,50 m2 III. Nawierzchnia: 16 144,40 m2 IV. Pobocza: 2135,50 m2 V. Odwodnienie: oczyszczenie rowu z namułu + profilowanie skarp: 4295,00 , ściek z elem. betonowych 354 m.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: RPO Woj. Śląskiego na lata 2007 - 2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.02.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Mega Bruk, Usługi w Zakresie Budownictwa Drogowego Jacek Sztolcman, ul. Górnicza, 42-100 Kłobuck, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1651076,07 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1172982,21

  • Oferta z najniższą ceną: 1172982,21 / Oferta z najwyższą ceną: 2483822,97

  • Waluta: PLN.