Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

konserwacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 2014 S i 2008 S

nowa podstrona, dodana 2009-10-29

 


?

 

Kłobuck: Konserwacja nawierzchni dróg powiatowych Nr 2014 S i 2008 S
Numer ogłoszenia: 378108 - 2009; data zamieszczenia: 29.10.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 128681 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku, ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck, woj. śląskie, tel. 034 3198250, faks 034 3198350.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja nawierzchni dróg powiatowych Nr 2014 S i 2008 S.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Konserwacja nawierzchni dróg powiatowych Nr 2014 S i 2008 S w m. Rębielice Szlacheckie i Rebielice Królewskie.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.41-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 444022.68 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.09.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • WADROX S.A., Częstochowa , ul. Bór 180, 42-200 Częstochowa, kraj/woj. śląs

     

?

 Podmiot udostępniający: PZD
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Chłąd
Data wytworzenia: 2009.10.29

 

 

Ogłoszenie nr 128681-2009 z dnia 2009-08-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kłobuck
Konserwacja nawierzchni dróg powiatowych nr 2017 S oraz 2008 S w m. Rębielice Królewskie oraz Rębielice Szlacheckie. Kategoria ruchu: KR-1 1/ DP 2017 S - dł. drogi 900 m, szer. 5,5 m 2/ DP 2008 S - dł. drogi 900 m, szer. 5,5 m
Termin składania ofert: 2009-08-28