Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2069 S Krzepice , ul. Magreta - Zbrojewsko

nowa podstrona, dodana 2009-09-25

Ogłoszenie powiązane:

 


 

Kłobuck: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2069 S Krzepice ul. Magreta - Zbrojewsko
Numer ogłoszenia: 163645 - 2009; data zamieszczenia: 25.09.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 185078 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku, ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck, woj. śląskie, tel. 034 3198250, faks 034 3198350.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2069 S Krzepice ul. Magreta - Zbrojewsko.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2069 S Krzepice ul. Magreta - Zbrojewsko długość drogi: 1,6 km szerokość jezdni: 5,0 m kategoria ruchu: KR-1 podstawa kosztorysowania: KNR 2-01, 2-31 kod CPV : 45233223-8.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.23-8.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 390819.36 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.07.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • MEGA BRUK Usługi w Zakresie Budownictwa Drogowego, Jacek Sztolcman, Kłobuck, ul. Górnicza 1, 42-100 Kłobuck, kraj/woj. śląskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 390819.36
  • Oferta z najniższą ceną: 390819.36 oferta z najwyższą ceną: 469598.20
  • Waluta: PLN.

 


 

 

Podmiot udostępniający: PZD
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Chłąd
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

 

Ogłoszenie nr 185078-2009 z dnia 2009-06-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kłobuck
Przebudowa drogi powiatowej nr 2069 S w m. Krzepice - ul. Magreta Długość drogi:1,6 km szerokość jezdni: 5,0 m Zakres robót: 1/ roboty pomiarowe 2/ roboty ziemne, koryto drogi, pobocza 3/ podbudowa z tłucznia grubości - warstwa...
Termin składania ofert: 2009-07-01