Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2006/2007

nowa podstrona, dodana 2006-10-24

PZD-BZ-3450/54/2006

Kłobuck, 2006-10-24

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:

zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2006/2007

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg

Zamkowa 19

42-100  Kłobuck

tel. /34/ 319 82 50; fax. /34/ 319 83 50

pzd2@wp.pl

Godziny urzędowania: 7:00 - 15:00

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

osobiście w siedzibie Zamawiającego

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: bezpłatnie

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2006/2007 - praca sprzętu oraz dyżury

Możliwość składania ofert częściowych

kod CPV: 45233142-9

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia: od 8 listopada 2006 r. do 31 marca  2007

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:

1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

2/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny , a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamowienia

4/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

8) Informacja na temat wadium:

nie wymagane

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

---------------------------------------------------------------------------

| Nazwa kryterium                                                |Waga    |

---------------------------------------------------------------------------

|cena                                                            |100     |

---------------------------------------------------------------------------

 

10) miejsce i termin składania ofert:

 w siedzibie zamawiającego

Powiatowy Zarząd Dróg

Zamkowa 19

42-100  Kłobuck

Pokój nr 1

 

do dnia 2006-10-31 do godz. 8:30

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego – Sala Konferencyjna

dnia 31.10.2006  o godz. 9:00

                         

12) termin związania ofertą

 do dnia 2006-11-30

                          

                                                    

____________________________________

Powiatowy Zarząd Dróginformację wytworzył(a): Iwona Chłąd
za treść odpowiada: Iwona Chłąd
data wytworzenia: 24.10.2006 r.