Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 492 w m. Łobodno ul. Brzeźnicka

nowa podstrona, dodana 2006-09-28

PZD-BZ-3450/49/2006

Kłobuck, 2006-10-12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 492 w m. Łobodno ul. Brzeźnicka na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku. Nr sprawy: PZD-BZ-3450/49/2006.

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 41  Pzp Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku

Ulica Zamkowa 19

Kod 42-100 Miejscowość: Kłobuck

Strona WWW: www.pzd.klobuck.pl

E-mail: pzd@klobuck.pl

Godziny urzędowania: od poniedziału do piątku , w godz. od 7:00 do 15:00

2) Określenie trybu zamówienia:

 Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro

3)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.pzd.klobuck.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: osobiście w siedzibie Zamawiającego , wydruk ze strony internetowej Zamawiającego - nieodpłatnie .

 

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 492 w m. Łobodno, ul. Brzeźnicka,

zakres: 2750 m2

Brak możliwości składania ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień: 45233141-9

 

             Słownictwo główne            Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)  

 

Główny przedmiot            roboty w zakresie konserwacji dróg                

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

  

6) Termin wykonania zamówienia:

30 listopada 2006 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

zgodnie z art. 22 ust. 1 - Prawa Zamówień Publicznych /Dz.U. Nr 19 z 2004 r. poz. 177 - tekst jednolity z późn. zm./

8) Informacja na temat wadium:

nie dotyczy

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium            Waga  

 

cena     100     

10) miejsce i termin składania ofert:

  w siedzibie zamawiającego Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku

Ulica Zamkowa 19

Kod 42-100 Miejscowość: Kłobuck

pokój nr 1

do dnia 2006-10-20 do godz. 8:30

 11)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd.klobuck.pl

12) miejsce i termin otwarcia ofert:

  w siedzibie zamawiającego Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku

Ulica Zamkowa 19

Kod 42-100 Miejscowość: Kłobuck

Sala konferencyjna

dnia 2006-10-20 o godz. 9:00.

                         

13) termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2006-11-13

                          

14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

Tadeusz Pułka

____________________________________

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobuckuinformację wytworzył(a): Iwona Chłąd
za treść odpowiada: Iwona Chłąd
data wytworzenia: 12.10.2006 r.