Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

remont zniszczonego przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2032 w m. Kostrzyna

nowa podstrona, dodana 2007-10-11

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

            Zamieszczanie obowiązkowe

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY

Zamówienia publicznego

 

 

 

 

 

 

 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w  Biuletynie  Zamówień Publicznych?

 

 

 

Nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa: Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku

 

Adres pocztowy: 42-100 Kłobuck

Miejscowość: Kłobuck

 

Kod pocztowy:

42-100

Województwo: śląskie

Tel. : 34 319 82 50

 

Fax: 34 319 83 50

 

 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

 

 

 Administracja samorządowa

 

 

 


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

     remont zniszczonego przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2032 S w m. Kostrzyna

II.1.2) Rodzaj zamówienia:                   Roboty budowlane

 

 

 

 

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia

Remont zniszczonego przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2032 S w m. Kostrzyna

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

 

Słownik główny

Główny przedmiot

28.83.2000-3

Dodatkowe przedmioty

 . . .  -

 . . .  -

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części

Wartość:   5 759,93

Waluta:  PLN

               

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) tryb udzielenia zamówienia

 

Zamówienie z wolnej ręki

 

 

 

 

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

 

 

wskazać projekt/program:

 

Nie

 


 SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

V.1) Data udzielenia zamówienia:  17/09/2007(dd/mm/rrrr)   

 

V.2) Liczba otrzymanych ofert:  1

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia

Nazwa:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ED” Edward Żerdziński

Adres pocztowy: Panki, ul. Dworcowa 27

 

Miejscowość: Panki

 

Kod pocztowy: 42-140

Kraj/województwo: śląskie

V.4) Informacja O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE  PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ  (bez VAT)

Cena wybranej oferty 5759,93

 

Oferta z najniższą ceną  5759,93

Waluta: PLN

--------------------------- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku

Tadeusz Pułka

 Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)