Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2052 S odcinek Przystajń - Ługi Radły


 

 

PZD-BZ-3450/10/2010

Kłobuck, 2010-04-16

 

 

 

OGŁOSZENIE 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: PZD-BZ-3450/10/2010. Nazwa zadania: „Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2052 S odcinek Przystajń – Ługi Radły”

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LARIX” sp. z  o.o. , ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec

 

 Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta, najniższa cena

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2010-04-23.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

 

1/ STRABAG  Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

cena 2 431 064,43 zł

pkt 65,00

 

2/ Śląskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROGBUD”

ul. Przemysłowa 1

42-470 Siewierz 

cena 2 030 763,37 zł

pkt 78,00

 

3/ Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe

„LARIX”  Sp. z  o.o.

ul. Klonowa 11

42-700 Lubliniec

cena 1 575 010,03 zł

pkt 100,00

 

 

4/  P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika

ul. Grabińska 8

42-283 Boronów

cena 2 092 434,52 zł

pkt  75,00

 

5/ Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDIM 2”

ul. Siedmiu Źródeł 6

46-300 Olesno

cena 2 018 781,58 zł

pkt 78,00

 

6/ DROG-BUD Sp. z o.o.

 Lubojenka, ul. Prosta 88/90

 42-209 Częstochowa

 cena 1 998 063,74 zł

 pkt  79,00

 

7/ Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Kłobucku

ul. Wojska Polskiego 8

42-100 Kłobuck

cena 2 474 658,70 zł

pkt  64,00

 

8/ „WADROX” S.A.

ul. Bór 180

42-200    Częstochowa

Cena 1 772 455,52 zł

Pkt  89,00

 

 

9/  „POL-DRÓG” Oleśnica S.A.

Cieśle 44

56-400 Oleśnica

cena 1 775 783,69 zł

pkt  89,00

 

10/  Zakład Budownictwa Drogowego Wodno – Kanalizacyjnego

 i Transportu Edward Hucz

 ul. 3-go Maja 27

42-283    Boronów

Cena  2 214 302,49 zł

Pkt  71,00

 

 

11/ „MEGA BRUK”

Usługi w Zakresie Budownictwa Drogowego

Jacek  Sztolcman

Ul. Górnicza 1

42-100 Kłobuck

cena 1 586 248,87 zł

pkt 99,00

 

 

 

 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5  dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)            wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)            odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)            niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)            zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm)

 

 

 

 

 

____________________________________

Tadeusz Pułka
 

Podmiot udostępniający: pzd
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Chłąd
Data wytworzenia: 16.04.2010