Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Lipie- Zbrojewsko- Zajączki- Krzepice- DK 43- Starokrzepice- granica z powiatem oleskim

nowa podstrona, dodana 2010-03-19

 

 

PZD-BZ-3450/8/2010

Kłobuck, 2010-03-19

 

 

 

OGŁOSZENIE 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: PZD-BZ-3450/8/2010. Nazwa zadania: „Poprawa stanu dróg powiatowych

na odcinku Lipie – Zbrojewsko – Zajączki – Krzepice – DK 43 – Starokrzepice – granica z powiatem oleskim”

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. , ul. Wojska Polskiego 8, 42-100 Kłobuck

 

 Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta, najniższa cena

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2010-04-01.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

 

 

1/ „STRABAG”  Sp. z o.o.

 Ul. Parzyniewska 10

05-800    Pruszków

Cena 4 639 914,35 zł

Pkt 64,00

 

2/  P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika

ul. Grabińska 8

42-283 Boronów

cena  4 176 518,54 

pkt 71,00

 

3/ „WADROX” S.A.

ul. Bór 180

42-200    Częstochowa

Cena 3 356 693,10 zł

Pkt 89,00

4/ Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe

„LARIX”  Sp. z  o.o.

ul. Klonowa 11

42-700 Lubliniec

cena 3 290 365,52 zł

pkt 90,00

 

5/  DROMET Sp. z o.o.

ul. Jesienna 139

42-200 Częstochowa

cena 3 294 682,59 zł

pkt  90.00

 

 

6/ DROG-BUD Sp. z o.o.

    Lubojenka, ul. Prosta 88/90

    42-209 Częstochowa

    cena 3 956 717,32 zł

    pkt 75,00

 

7/  „POL-DRÓG”   OLEŚNICA    S.A.

     Cieśle 44

56-400    Oleśnica

      Cena 3 894 962,34 zł

      Pkt 76,00

 

8/ Śląskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROGBUD” Sp. z o.o.

    ul. Przemysłowa 1

    42-470 Siewierz

    cena 4 125 589,66 zł

    pkt 72,00

      

 

9/ Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDIM 2”

    ul. Siedmiu Źródeł 6

46-300 Olesno

cena1 377 981,51 zł

pkt -

 

 

10/ Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Kłobucku

ul. Wojska Polskiego 8

42-100 Kłobuck

cena 2 977 134,90 zł

pkt 100,00

 

11/ „MEGA BRUK”

Usługi w Zakresie Budownictwa Drogowego

Jacek  Sztolcman

Ul. Górnicza 1

42-100 Kłobuck

cena 3 378 472,96 zł

pkt 88,00

 

 

 

 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu odrzucono ofertę nr 9 , tj. ofertę Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „BUDIM 2” , ul. Siedmiu Źródeł 6, 46-300 Olesno

 

Na podst. Art. 89 ust. 1 pkt 2) – treść złożonej oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – tzn. kosztorys ofertowy nie jest zgodny z przedmiarem robót.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 10  dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)            wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)            odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)            niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)            zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm)

 

 

 

 

 

____________________________________

Tadeusz Pułka

  

Podmiot udostępniający: pzd
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Chłąd
Data wytworzenia: 19.03.2010