Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa drogi powiatowej Kalej - Szarlejka

nowa podstrona, dodana 2010-02-12

 

 

PZD-BZ-3450/3/2010

Kłobuck, 2010-02-12

 

 

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: PZD-BZ-3450/3/2010

Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2048 S Kalej - Szarlejka

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

”MEGA-BRUK” Usługi w Zakresie Budownictwa Drogowego

Jacek Sztolcman

Ul. Górnicza 1

42-100      Kłobuck

 

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta /najniższa cena/ spełniająca warunki SIWZ

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2010-02-23.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

 

1 / STRABAG Sp. z o.o.

     ul. Parzniewska 10

     05-800 Pruszków

     cena 6 839 140,99 zł

     64.92 pkt

 

2/ DROG-BUD Sp. z o.o.

    Lubojenka, ul. Prosta 88/90

    42-209 Częstochowa

     cena 5 224 884.51 zł

     84.98 pkt

 

3/ Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDIM 2”

    ul. Siedmiu Źródeł 6

46-300 Olesno

cena 6 460 450.70 zł

68.73 pkt

4/ Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Kłobucku

ul. Wojska Polskiego 8

42-100 Kłobuck

cena 4 797 732,25 zł

92.55 pkt

 

5/ DORBUD Janusz Czyż

Drobnice 92 A

98-320 Osjaków  - Lider

POL-DRÓG Olesnica S.A.

Cieśle 44

56-400 Oleśnica – Partner

cena 5 796 080,77 zł

76.60 pkt

 

6/ Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo LARIX Sp. z o.o.

ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec – Lider

REMOST

Ul. Wielkie Przedmieście 26

46-300 Olesno  - Partner

 cena 4 759 650.89 zł

93.28 pkt

 

7/ „WADROX” S.A.

ul. Bór 180

42-200    Częstochowa

Cena  5 745 873.08 zł

77.27 pkt

 

 

8/ „MEGA BRUK”

Usługi w Zakresie Budownictwa Drogowego

Jacek  Sztolcman

Ul. Górnicza 1

42-100 Kłobuck

cena 4 440 087.25 zł

100.00 pkt

 

 

9/ DROMET Sp. z o.o.

ul. Jesienna 139

42-200 Częstochowa

cena 5 141 162.41 zł

86.36 pkt

 

 

 

 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 

 

 

 

Tadeusz Pułka

____________________________________

Kierownik Zamawiającego