Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Poprawa stanu drogi powiatowej Więcki - Wąsosz

nowa podstrona, dodana 2010-02-12

 

 

PZD-BZ-3450/1/2010

Kłobuck, 2010-02-12

 

 

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: PZD-BZ-3450/1/2010

Nazwa zadania: Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2029 S na odcinku: granica z powiatem pajęczańskim – Więcki – Wąsosz.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

”MEGA-BRUK” Usługi w Zakresie Budownictwa Drogowego

Jacek Sztolcman

Ul. Górnicza 1

42-100      Kłobuck

 

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta /najniższa cena/ spełniająca warunki SIWZ

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2010-02-23.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

1/ Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych  Sp. z o.o.

    Ul. M. Reja 8

    97-500 Radomsko

    cena 1 589 762,71 zł

    73.78 pkt

 

2/ STRABAG Sp. z o.o.

     ul. Parzniewska 10

     05-800 Pruszków

     cena 1 727 241,05 zł

     67.91 pkt

 

3/ DROG-BUD Sp. z o.o.

    Lubojenka, ul. Prosta 88/90

    42-209 Częstochowa

     cena 1 246 946,93 zł

     94.07 pkt

 

4/ Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDIM 2”

    ul. Siedmiu Źródeł 6

46-300 Olesno

cena 2 483 822,97 zł

47.22 pkt

 

5/ Zakład Budownictwa Drogowego Wodno – Kanalizacyjnego

 i Transportu Edward Hucz

 ul. 3-go Maja 27

42-283    Boronów

cena 1 485 444,15 zł

78.96 pkt

 

6/ „WADROX” S.A.

ul. Bór 180

42-200    Częstochowa

Cena 1 182 789,38 zł

99.17 pkt

 

7/ Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Kłobucku

ul. Wojska Polskiego 8

42-100 Kłobuck

cena 1 195 196,40 zł

98.14 pkt

 

8/ „MEGA BRUK”

Usługi w Zakresie Budownictwa Drogowego

Jacek  Sztolcman

Ul. Górnicza 1

42-100 Kłobuck

cena 1 172 982,21 zł

100.00 pkt

 

9/ .P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika

ul. Grabińska 8

42-283 Boronów

cena 1 524 135,58 zł

76.96 pkt

 

10/ DROMET Sp. z o.o.

ul. Jesienna 139

42-200 Częstochowa

cena 1 335 769,41 zł

87.81 pkt

 

 

11/ Śląskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROGBUD” Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 1

42-470 Siewierz

cena 1 769 336,87 zł 

66.29 pkt

 

 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 

 

 

Tadeusz Pułka

 

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

  

Podmiot udostępniający: pzd
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Chłąd
Data wytworzenia: 12.02.2010