Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2009-2010

nowa podstrona, dodana 2009-11-12

 

PZD-BZ-3450/64/2009
Kłobuck, 2009-11-12
OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PZD-BZ-3450/64/2009. Nazwa zadania: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009-2010
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Załącznik nr 1 /OD1 Kłobuck / i nr 2 /OD2 Przystajń/
  
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta - najniższa cena
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2009-11-20.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty
---------------------------------------------------------------------------
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje iż w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty:
 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje że w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnych wykonawców.
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 – z późn. zm. ) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
 
Tadeusz Pułka
____________________________________
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku 

Podmiot udostępniający: pzd
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Chłąd
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)