Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

dostawa soli

nowa podstrona, dodana 2009-10-30

 

 

PZD-BZ-3450/61/2009

Kłobuck, 2009-10-30

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PZD-BZ-3450/61/2009. Nazwa zadania: „Dostawa soli”

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia   najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LARIX” Sp. z o.o.

Ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec

 

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta /najniższa cena/

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2009-11-09.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

 

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy: Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A.

Adres Wykonawcy: Al. 1000 – lecia 2, 62-650 Kłodawa

Cena oferty brutto:  439200.00 zł           

Liczba pkt. w kryterium cena: 99.34

 

Lp.:                          2

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LARIX” sp. z o.o.

Adres Wykonawcy: ul. Klonowa 11

42-700 Lubliniec

Cena oferty brutto:  436272.00 zł     

Liczba pkt. w kryterium cena: 100,00

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 

 

 

 

Kierownik Zamawiającego

 

Tadeusz Pułka

  

Podmiot udostępniający: PZD
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Chłąd
Data wytworzenia: 2009.10.30