Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - wykonanie utwardzenia łuków poziomych kostką granitową nieregularną o wysokości 10 cm.

Kłobuck, dnia 16.09.2021 r.

PZD-BZ.254.23.2021

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

 

w którym nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1129.) – wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy.

 

Przedmiot zamówienia

Zamówienie obejmuje utwardzenie łuków poziomych kostką kamienną:

- w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2004 S oraz nr 2016 S  w m. Danków,

- w ciągu drogi powiatowej nr 2063 S relacji Wręczyca Wielka – Długi Kąt,

- w ciągu drogi powiatowej nr 2061 S relacji Bór Zapilski – Piła I.

 

Opis zamówienia

Zamówienie obejmuje wykonanie utwardzenia łuków poziomych kostką granitową nieregularną o wysokości 10 cm. Zakres zamówienia obejmować będzie wykonanie warstwy odsączającej z piasku, podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, podbudowy z kruszywa łamanego /warstwa dolna oraz warstwa górna/.

Szczegółowy zakres robót określony został w przedmiarach stanowiącym załączniki do niniejszej umowy.

 

Szczegółowe warunki wykonania i odbioru robot zostały określone w specyfikacji technicznej:

D – 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża,

                D – 04.02.01 Warstwy odsączające i odcinające

                D – 04.04.04 Podbudowa z tłucznia kamiennego

                D – 05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej oraz przedmiarze robót.

 

Celem poprawnego sporządzenia wyceny w/w robót zaleca się sprawdzenie w terenie warunków wykonania przedmiotu zamówienia.

 

Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności – wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

b) dysponują potencjałem technicznym - wykonawca oświadczy, że dysponuje:

  • koparko-ładowarką 1 szt.,
  • zagęszczarką 1 szt.,
  • samochodem samowyładowczym lub innym środkiem transportowym 1 szt.

c) dysponują potencjałem kadrowym – wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.

d) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia – wykonawca wykaże, że realizował roboty związane z wykonaniem lub odtworzeniem konstrukcji chodnika/zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej lub kamiennej.

 

Termin realizacji zamówienia

28 dni od daty podpisania umowy.

 

Forma płatności

Płatność za realizację zamówienia będzie dokonana na podstawie faktury w formie przelewu, w terminie 30 dni na wskazany przez wykonawcę numer rachunku bankowego. Wykonawca umowy jest zobowiązany do złożenia faktury, nie później niż w 7 dniu, licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Faktura zostanie wystawiona na nabywcę, tj. Powiat Kłobucki, Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck, NIP: 574 205 65 18. Odbiorcą faktury - płatnikiem będzie Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck.

 

Kryteria oceny ofert

Cena – 100 %

 

Opis sposobu przygotowania oferty

Do oferty należy załączyć oświadczenia, kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o załączone przedmiary robót, dokument potwierdzający posiadanie uprawnień budowlanych przez osoby wskazane jako kierowników robót oraz aktualne zaświadczenia z izby inżynierów budownictwa.

 

Miejsce i termin składnia ofert

Ofertę w zamkniętej opieczętowanej kopercie należy złożyć w formie pisemnej do dnia 30.09.2021 r. do godz. 1000 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku. Na kopercie zamieścić tytuł zadania: „Oferta - utwardzenie łuków poziomych. Nie otwierać przed dniem 30.09.2021 r. do godz. 1000”.

 

Wybrany wykonawca zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy.

Zamawiający dokona weryfikacji ofert w ciągu dwóch dni roboczych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania na każdym etapie.

 

 

PDFFormularz ofertowy oraz oświadczenia.pdf
PDFProjekt Umowy.pdf
PDFPrzedmiar I.pdf
PDFPrzedmiar II.pdf
PDFPrzedmiar III.pdf
PDFZaproszenie do składania ofert.pdf
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 PZD-BZ.254.23.2021                                                                                                             Kłobuck, dnia 04.10.2021 r.

 

 

 

 

Informacja o anulowaniu zapytania ofertowego nr PZD-BZ.254.23.2021 z dnia 16.09.2021 r.

 

 

 

 

           W związku z nie wyłonieniem wykonawcy dla zadania związanego z utwardzeniem łuków poziomych kostką kamienną:

- w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2004 S oraz nr 2016 S  w m. Danków,

- w ciągu drogi powiatowej nr 2063 S relacji Wręczyca Wielka – Długi Kąt,

- w ciągu drogi powiatowej nr 2061 S relacji Bór Zapilski – Piła I.

           Powiatowy Zarząd Dróg w dniu 04.10.2021 r. powtórzy zapytanie ofertowe.

 

 

PDFInformacja o anulowaniu zapytania ofertowego.pdf