Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - remont nawierzchni jezdni oraz poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 2030 S w miejscowości Lelity, gm. Popów.

Kłobuck, dnia 16.06.2021 r.

PZD-BZ.254.13.2021

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

 

w którym nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019.2019 z późn. zm.) – wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy.

 

Przedmiot zamówienia

Zamówienie obejmuje remont nawierzchni jezdni oraz poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 2030 S w miejscowości Lelity, gm. Popów.

 

Opis zamówienia

Szczegółowy zakres robót określony został w załączonym do zaproszenia przedmiarze robót.

Termin realizacji zamówienia

28 dni od daty podpisania umowy.

 

Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności – wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

b) dysponują potencjałem kadrowym – wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował
co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.

 

Forma płatności

Płatność za realizację zamówienia będzie dokonana na podstawie faktury w formie przelewu, w terminie 30 dni na wskazany przez wykonawcę numer rachunku bankowego. Wykonawca umowy jest zobowiązany do złożenia faktury, nie później niż w 7 dniu, licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Faktura zostanie wystawiona na nabywcę, tj. Powiat Kłobucki, Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck, NIP: 574 205 65 18. Odbiorcą faktury - płatnikiem będzie Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck.

 

Opis sposobu przygotowania oferty

Do oferty należy załączyć oświadczenia, kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o załączone przedmiary robót, dokument potwierdzający posiadanie uprawnień budowlanych przez osoby wskazane jako kierowników robót oraz aktualne zaświadczenia z izby inżynierów budownictwa.

 

Miejsce i termin składnia ofert

Ofertę w zamkniętej opieczętowanej kopercie należy złożyć w formie pisemnej do dnia 23.06.2021 r. do godz. 900 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku. Na kopercie zamieścić tytuł zadania: „Oferta – remont drogi powiatowej 2030 S. Nie otwierać przed dniem 23.06.2021 r. do godz. 900”.

 

Wybrany wykonawca zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy.

Zamawiający dokona weryfikacji ofert w ciągu dwóch dni roboczych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania na każdym etapie.

 

 

PDFProjekt Umowy.pdf
PDFPrzedmiar robót.pdf
PDFZaproszenie do składania ofert.pdf
PDFZestawienie załączników.pdf