Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Koszenie traw na poboczu drogi, skarpie i przeciwskarpie rowu przydrożnego w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Kłobuckiego

 

Kłobuck, dnia 28.05.2021 r.

PZD-BZ.254.12.2021

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

 

w którym nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019.2019 z późn. zm.) – wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy.

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest mechaniczne koszenie traw na poboczu drogi, skarpie
i przeciwskarpie rowu przydrożnego w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Kłobuckiego.

 

Opis zamówienia

Koszenie poboczy, skarp i przeciwskarp rowów w ciągu dróg powiatowych należy wykonać kosiarką bijakową wysięgnikową współpracującą z pojazdem do tego przeznaczonym. Jednostką rozliczeniową będzie cena za 1 m2 powierzchni koszenia, przy czym zakłada się, że średnia szerokość koszenia po każdej stronie jezdni wynosić będzie nie mniej niż 1,0 m, w przypadku wystąpienia warunków terenowych, umożliwiających zachowanie takiej szerokości. W ramach zadania wykonawca zobowiązany będzie również do wykonania koszenia traw rosnących w obrębie skrzyżowań dróg, w sposób zapewniający odpowiednią widoczność dla kierujących pojazdami włączającymi się do ruchu.

 

Termin realizacji zamówienia:

  • dla części I – obejmującej mechaniczne koszenie traw na poboczu drogi, skarpie i przeciwskarpie rowu przydrożnego na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Kłobucku w ilości 263 000 m2:

  • etap I - 200 000 m2 - od dnia podpisania umowy 14 dni kalendarzowych.

  • etap II - 63 000 m2 - od 02.08. - 27.08.br

  • dla części II – obejmującej mechaniczne koszenie traw na poboczu drogi, skarpie i przeciwskarpie rowu przydrożnego na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni w ilości 186 450 m2:

      • etap I - 186 450 m2 - od dnia podpisania umowy 14 dni kalendarzowych.

 

Decyzję o terminie użycia sprzętu oraz miejscu pracy będzie podejmował każdorazowo Kierownik Obwodu Drogowego. Wykonawca w ramach przedmiotowego zadania jest zobowiązany rozpocząć koszenie max. w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu przez Kierownika Obwodu Drogowego.

 

Forma płatności

Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostanie kosztorysem powykonawczym na podstawie ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót przemnożonych przez ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego. Płatność za realizację zamówienia będzie dokonana na podstawie faktury w formie przelewu, w terminie 30 dni na wskazany przez wykonawcę numer rachunku bankowego. Wykonawca umowy jest zobowiązany do złożenia faktury, nie później niż w 7 dniu, licząc od dnia odbioru końcowego zadania i podpisania protokołu odbioru robót bez zastrzeżeń. Faktura zostanie wystawiona na nabywcę, tj. Powiat Kłobucki, Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck, NIP: 574 205 65 18. Odbiorcą faktury - płatnikiem będzie Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck.

 

Kryteria oceny ofert

Cena – 100 %

 

Miejsce i termin składnia ofert

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 02.06 2021 r., do godz. 9.00 w formie pisemnej. Na kopercie zamieścić nazwę firmy składającej ofertę oraz treść: MECHANICZNE KOSZENIE POBOCZY W CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH. NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 02.06.2021 r., do godz. 9.00.

 

Opis sposobu przygotowania oferty

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na załączonym do zaproszenia formularzu ofertowy. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy. Ofertę można złożyć na wykonanie jednej cześć lub całego zadania (2 części), wg następującego podziału:

 

Część I zamówienia obejmuje ciąg dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Kłobucku - łączna powierzchnia do koszenia - do 263 000 m2.

 

Część II zamówienia obejmuje ciąg dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni - łączna powierzchnia do koszenia - do 186 450 m2.

 

Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania całości zakresu robót.

 

 

_____________________

 

PDFProjekt umowy.pdf
PDFPrzedmiar robót.pdf
PDFZałączniki do zaproszenia.pdf
PDFZaproszenie do składania ofert.pdf