Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej 491 w m. Zawady

Kłobuck, dnia 06.05.2021 r.

PZD-BZ.254.11.2021

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

w którym nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019.2019 z późn. zm.) – wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy.

 

Przedmiot zamówienia

Wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej 491 w m. Zawady.

 

Opis zamówienia

Szczegółowy zakres robót określony został w załączonym do zaproszenia przedmiarze robót oraz projekcie stałej organizacji ruchu.

Wykonawca zadania zapewni we własnym zakresie wszelkie materiały niezbędne do realizacji zamówienia.

Szczegółowe warunki wykonania i odbioru robot zostały określone w Wytycznych Technicznych Oznakowanie poziome ZDW-D-07.01.01 oraz Znaki pionowe i konstrukcje wsporcze ZDW-D-07.02.01 opracowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Celem poprawnego sporządzenia wyceny w/w robót zaleca się sprawdzenie w terenie warunków wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskania niezbędnej wiedzy do prawidłowego sporządzenia oferty.

 

Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności – wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

b) dysponują potencjałem technicznym - wykonawca oświadczy, że dysponuje:

  • układarką mas chemoutwardzalnych - 1 szt.

 

Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany w terminie 21 dni od daty podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany będzie w ramach zawartej umowy
do rozpoczęcia robót w terminie do 7 dni od dnia podpisania protokołu przekazania terenu
na którym będzie realizowane zamówienie.

 

Forma płatności

Płatność za realizację zamówienia będzie dokonana na podstawie faktury w formie przelewu, w terminie 30 dni na wskazany przez wykonawcę numer rachunku bankowego. Wykonawca umowy jest zobowiązany do złożenia faktury, nie później niż w 7 dniu, licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Faktura zostanie wystawiona na nabywcę, tj. Powiat Kłobucki, Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck, NIP: 574 205 65 18. Odbiorcą faktury - płatnikiem będzie Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Zamkowa 19, 42- 100 Kłobuck.

 

Kryteria oceny ofert

Cena – 100 %

 

Opis sposobu przygotowania oferty

Do oferty należy załączyć oświadczenia, formularz ofertowy sporządzony w oparciu
o załączony przedmiar robót i projekt stałej organizacji ruchu.

 

Miejsce i termin składnia ofert

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 13.05.2021 r., do godz. 9.00
w formie pisemnej. Na kopercie zamieścić nazwę firmy składającej ofertę oraz treść: Wprowadzenie SOR na DW 491. Nie otwierać przed dniem 13.05.2021 r., do godz. 9.00.

 

Wybrany wykonawca zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy.

Zamawiający dokona weryfikacji ofert w ciągu dwóch dni roboczych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania na każdym etapie.

 

 

_____________________

Kierownik Zamawiającego

 

PDFProjekt SOR DW 491 Zawady.pdf
PDFProjekt umowy.pdf
PDFPrzedmiar.pdf
PDFWT ZDW KATOWICE Oznakowanie poziome.pdf
PDFWT ZDW KATOWICE Znaki pionowe i konstrukcje wsporcze.pdf
PDFZałączniki.pdf
PDFZaproszenie do składania ofert.pdf