Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

remont poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 2063 S ul. Podgaj, relacji Wręczyca Wielka – Długi Kąt

Kłobuck, dnia 20.04.2021 r.

PZD-BZ.254.9.2021

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU


 

w którym nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019.2019 z późn. zm.) – wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy.

 

Przedmiot zamówienia

Zamówienie obejmuje remont poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 2063 S ul. Podgaj, relacji Wręczyca Wielka – Długi Kąt w zakresie:

Zadanie I:

Ścinka poboczy oraz ścinka poboczy wraz z ich utwardzeniem destruktem bitumicznym stanowiącym własność Zamawiającego,

Zadanie II:

Utwardzenie łuków poziomych oraz zjazdu kostką granitową.

 

Opis zamówienia

Szczegółowy zakres robót określony został w załączonym do zaproszenia przedmiarze robót.

Termin realizacji zamówienia

21 dni od daty podpisania umowy.

 

Forma płatności

Płatność za realizację zamówienia będzie dokonana na podstawie faktury w formie przelewu, w terminie 30 dni na wskazany przez wykonawcę numer rachunku bankowego. Wykonawca umowy jest zobowiązany do złożenia faktury, nie później niż w 7 dniu, licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Faktura zostanie wystawiona na nabywcę, tj. Powiat Kłobucki, Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck, NIP: 574 205 65 18. Odbiorcą faktury - płatnikiem będzie Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck.

 

Opis sposobu przygotowania oferty

Do oferty należy załączyć oświadczenia oraz kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o załączony przedmiar robót. Dopuszcza się złożenie ofert częściowych.

 

Miejsce i termin składnia ofert

Ofertę w zamkniętej opieczętowanej kopercie należy złożyć w formie pisemnej do dnia 26.04.2021 r. do godz. 1000 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku. Na kopercie zamieścić tytuł zadania: „Oferta - remont poboczy. Nie otwierać przed dniem 26.04.2021 r. do godz. 1000”.

 

Wybrany wykonawca zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy.

Zamawiający dokona weryfikacji ofert w ciągu dwóch dni roboczych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania na każdym etapie.

 

_____________________

Kierownik Zamawiającego

 

PDFProjekt Umowy.pdf
PDFPrzedmiar.pdf
PDFZaproszenie do składania ofert.pdf
PDFZestawienie załączników.pdf