Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - sukcesywny zakup i dostawa znaków drogowych, tablic drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz konstrukcji wsporczych z przeznaczeniem na drogi powiatowe i drogi wojewódzkie na terenie Powiatu Kłobuckiego.

 

                                                                                                                 Kłobuck, dnia 05.01.2021 r.                                                                

PZD-BZ.254.50.2020

 

                                                    

                                                                  

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

 

 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019.2020), określonego w art. 2.

 

Przedmiot zamówienia

Zamówienie obejmuje sukcesywny zakup i dostawę znaków drogowych, tablic drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz konstrukcji wsporczych z przeznaczeniem na drogi powiatowe i drogi wojewódzkie na terenie Powiatu Kłobuckiego.  

 

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa znaków drogowych, tablic drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz konstrukcji wsporczych w roku 2021, określonych szczegółowo w każdorazowo przekazanym wykonawcy zleceniu.

 

W zleceniu zostanie określone miejsce dostawy, ilość i rodzaj asortymentu, które zostanie przekazane wykonawcy drogą elektroniczną.  

 

Miejscem dostawy asortymentu będzie:

1. Obwód Drogowy Nr 1, ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck.

2. Obwód Drogowy Nr 2, ul. Targowa 18, 42-141 Przystajń.

 

Wszelkie koszty związane z dostawą oznakowania pokrywa w całości wykonawca. W przypadku otrzymania od dostawcy oznakowania niezgodnego ze zleceniem, dostawca zobowiązany będzie do jego odbioru na własny koszt i wymiany na asortyment zgodny z zamówieniem. 

 

Realizacja zlecenia przez wykonawcę przebiegać będzie następująco:

 

1. Dla zamówienia obejmującego tarcze znaków drogowych oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - o ustalonej przepisami treści - znaki ujęte pod literami A, B, C, D, G, U w załączniku Nr 1 i 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) w terminie 3 dni roboczych (przez które rozumie się dni urzędowania PZD) od daty złożenia zlecenia.

 

2. Dla zamówienia obejmującego tarcze znaków drogowych inne niż wskazane w pkt 1, to jest tarcze znaków o treści określonej przez PZD oraz tablice drogowe - w szczególności znaki ujęte pod literami E, T, F w załączniku Nr 1 i 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) w terminie 5 dni roboczych (przez które rozumie się dni urzędowania PZD) od daty złożenia zlecenia.

 

Wytyczne techniczne

Kształty i rozmiary znaków pionowych, tablic drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego winny być zgodne z załącznikiem 1 i 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

 

Wszystkie materiały, półwyroby i wyroby użyte do produkcji znaków, tablic, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz konstrukcji wsporczych muszą być zgodne z Wytycznymi Technicznymi – Znaki pionowe i konstrukcje wsporcze, ustalonymi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

 

Dodatkowe informacje

Znaki drogowe, tablice drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego winny być wyposażone w komplet elementów pozwalających prawidłowo zamocować znak do konstrukcji wsporczej. Każdy znak musi posiadać tabliczkę znamionową, która winna zawierać:

  • nazwę, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujące producenta lub dostawcę, jeśli nie jest producentem,
  • datę produkcji,
  • klasy istotnych właściwości wyrobu np. WL2, TDB4,
  • numer aprobaty technicznej IBDiM lub numer normy – EN 12899-1,
  • dane identyfikujące jednostkę certyfikującą,
  • znak budowlany „B” lub oznaczenie europejskie „CE”.

Napisy na tabliczce muszą być wykonane w sposób trwały i wyraźny oraz czytelny w normalnych warunkach przez cały okres użytkowania. Obok tabliczki znamionowej należy umieścić naklejkę
z folii odblaskowej typu 1 oznaczającą zarząd drogi i datę montażu znaku (trwale zaznaczoną poprzez wycięcie lub przedziurkowanie) wg poniższego wzoru:

 

1) o wymiarach 80 x 30 mm dla znaków o powierzchni poniżej 1,5 m2

 

dla oznakowania z przeznaczeniem na drogi wojewódzkie /tło naklejki w zał. graficznym/.

 

2) o wymiarach 80 x 30 mm dla znaków o powierzchni poniżej 1,5 m2

 

dla oznakowania z przeznaczeniem na drogi powiatowe /tło naklejki w zał. graficznym/.

 

3) o wymiarach 210 x 80 mm dla znaków o powierzchni powyżej 1,5 m2

 

dla oznakowania z przeznaczeniem na drogi wojewódzkie /tło naklejki w zał. graficznym/. 

 

4) o wymiarach 210 x 80 mm dla znaków o powierzchni powyżej 1,5 m2

 

dla oznakowania z przeznaczeniem na drogi powiatowe /tło naklejki w zał. graficznym/.

 

Termin realizacji zamówienia

Umowa zostanie zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r., lub do wyczerpania wartości umownej, w zależności co nastąpi wcześniej.   

 

Forma płatności

Płatność za realizację zamówienia będzie dokonana na podstawie faktur w formie przelewu, w terminie 21 dni na wskazany przez wykonawcę numer rachunku bankowego.

Wykonawca umowy jest zobowiązany do złożenia faktury, nie później niż w 7 dniu, licząc od dnia sprzedaży zamówionego asortymentu objętego zawartą umową. Faktury za oznakowanie będą wystawiane na nabywcę, tj. Powiat Kłobucki, Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck, NIP: 574 205 65 18. Odbiorcą faktury będzie Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Zamkowa 19, 42- 100 Kłobuck.

 

Kryteria oceny ofert

W przedmiotowym postępowaniu kryterium oceny ofert jest cena.

 

Miejsce i termin składnia ofert

Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku, ul. Zamkowa 19, do dnia 14.01.2021 r. do godz. 10:00.

 

Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany z ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składnia ofert.

Przed upływem terminu związania ofertą, zamawiający może zwrócić się do wykonawcy
o wyrażenie zgody na przedłużenie w/w terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 30 dni.    

 

Opis sposobu przygotowania oferty

Ofertę  w zamkniętej kopercie należy złożyć w formie pisemnej, na załączonym do zaproszenia formularzu cenowym. Do oferty dołączyć oświadczenie o zapoznaniu się z Wytycznymi Technicznymi Znaki pionowe i konstrukcje wsporcze – Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Na kopercie zamieścić treść: OFERTA – NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 14.01.2021 r., GODZ. 10.00., NAZWĘ I ADRES PODMIOTU, NAZWĘ ZADANIA: Sukcesywny zakup i dostawa znaków drogowych, tablic drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz konstrukcji wsporczych z przeznaczeniem  na drogi powiatowe i drogi wojewódzkie na terenie Powiatu Kłobuckiego.

 

Załączniki

1. Formularz cenowy.

2. Wytyczne Techniczne – Znaki pionowe i konstrukcje wsporcze, ustalone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

3. Oświadczenie o zapoznaniu się z Wytycznymi Technicznymi Znaki pionowe i konstrukcje wsporcze.

 

Uwagi

W interesie Wykonawcy pozostaje zdobycie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do przygotowania i złożenia oferty. Zamawiający informuje, że oznakowanie będzie zamawiane sukcesywnie   w razie wystąpienia uzasadnionych okoliczności związanych z koniecznością wymiany znaku drogowego, konstrukcji wsporczej lub urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zamawiający w ramach udzielonego zamówienia zastrzega sobie możliwość składania zamówień na znaki drogowe, konstrukcje wsporcze i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w dowolnym czasie i terminie oraz na dowolną ilość, a także złożenia zlecenia na zakup większej ilości danego asortymentu niż wskazano w formularzu cenowym, pod warunkiem, że zakup asortymentu objętego umową nie spowoduje zwiększenia wartości wynagrodzenia wykonawcy.

 

Zamawiający dokona weryfikacji ofert w ciągu dwóch dni roboczych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania na każdym etapie.

 

 

 

PDFFormularz ofertowy.pdf
PDFGrafika.pdf
PDFOświadczenie.pdf
PDFProjekt umowy.pdf
PDFWT Znaki Pionowe.pdf
PDFZaproszenie do składania ofert.pdf