Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY KŁÓD DRZEW

 

BZ.440.21.2019                                                                                                                                                  Kłobuck, dnia 16.10.2019 r.

 

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY KŁÓD DRZEW

 

                Sprzedaży kłód drzew w drodze publicznego ogłoszenia dokonuje się na podstawie Zarządzenia
nr 2/2016 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku z dnia 22.02.2016 r., w sprawie regulaminu sprzedaży drewna pozyskanego z dróg powiatowych i wojewódzkich oraz Zarządzenia nr 4/2019 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku z dnia 30.07.2019 r., w sprawie zmiany regulaminu sprzedaży drewna pozyskanego z dróg powiatowych i wojewódzkich.

 

Nazwa i siedziba jednostki

Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku

ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck

tel. 34 319-82-50

e-mail:

 

Przedmiot sprzedaży

Kłody drzew wyszczególnione w załączniku nr 1 do projektu umowy.

 

Miejsce, w którym można obejrzeć drewno

Kłody drzew złożone są na składowisku Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni przy ulicy Targowej 18.

 

Cena wywoławcza

1 033,50 zł netto

słownie: tysiąc trzydzieści trzy i 50/100 złotych

 

Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej i opieczętowanej kopercie na sekretariacie
(pok. nr 2) w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kłobucku przy ul. Zamkowej 19, w terminie do dnia
23.10.2019 r. do godz. 9.00. Na kopercie zamieścić dopisek „Sprzedaż kłód drewna – nie otwierać przed 23.10.2019 r. do godz. 9.00.

 

Oferta powinna zawierać:

 1. Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem
  jest osoba prawna lub inny podmiot.
 2. Oferowaną cenę netto powiększoną o odpowiednią stawkę podatku Vat oraz cenę brutto.
 3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym przedmiotu sprzedaży
  oraz warunkami sprzedaży i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.
 4. Podpisany i opieczętowany projekt umowy.

 

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu

Złożone oferty zostaną otwarte dnia 23.10.2019 r. do godz. 9.30. w sali konferencyjnej (pok. nr 6)
w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku przy ul. Zamkowej 19.

 

Termin związania ofertą

21 dni od daty upływu składania ofert

 

Informacje dodatkowe

 1. Sprzedający dokona sprzedaży drewna oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę
  w stosunku do ceny wywoławczej.

 

 1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po zapłaceniu ceny nabycia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić zaoferowaną cenę w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia podpisania umowy, przelewem na konto wskazane na fakturze/nocie obciążeniowej wystawionej przez Zarząd Drów Wojewódzkich w Katowicach.

 

 1. Umowa sprzedaży zostanie zawarta niezwłocznie po wyłonieniu nabywcy.

 

 1. Ogłoszenie o wynikach postępowania zostanie przesłane do podmiotów biorących udział
  w przetargu. 

 

 1. Do zadań nabywcy należeć będzie odbiór drewna z miejsca składowania własnym załadunkiem
  i środkiem transportowym, po uprzednim zgłoszeniu i ustaleniu terminu ze sprzedającym, na własny koszt i ryzyko.

 

 1. Informacje na temat prowadzonego postępowania można uzyskać w pok. nr 5 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kłobucku lub pod numerem telefonu 34 319-82-50, wew. 26.

 

 1. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności w okresie ogłoszenia przedmiotowego postępowania, zastrzega się możliwość zmian warunków przetargu. Każdorazowa zmiana warunków przetargu będzie opublikowana w BIP oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń.

 

 1. W przypadku błędnie wskazanej w formularzu cenowym stawki podatku vat, cena netto zostanie powiększona o odpowiednią stawkę Vat, a oferent zostanie powiadomiony o zaistniałym fakcie pisemnie.

 

Miejsce publikacji ogłoszenia

- http://bip.pzd.klobuck.pl,

- tablica ogłoszeń w PZD Kłobuck.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              .....................................................

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

 

 

 

FORMULARZ CENOWY

 

 

 

Ofertę zakupu drewna składa:

 

 

Nazwa oferenta: .....................................................................................................................................

 

Adres: ....................................................................................................................................................

 

Telefon/fax: ............................................................................................................................................

 

E-mail: ...................................................................................................................................................

 

NIP: ........................................................................................................................................................

 

REGON: ................................................................................................................................................

 

Cena netto za drewno:                  .............................................…  

 

stawka podatku vat:                       ................................................

 

cena brutto:                                      ................................................

                                                  

słownie: ........................................................................................................

 

Jednocześnie oświadczam, że:

 • zapoznałem się ze stanem faktycznym przedmiotu sprzedaży oraz warunkami sprzedaży
  i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń,
 • odbiorę drewno z miejsca składowania własnym załadunkiem i transportem na własny koszt
  i ryzyko.

 

Do oferty załączam:

- projekt umowy,

 

 

 

.................................

/miejscowość i data/

 

 

                                                                                                                              ...........................................

                                                                                                                              /podpis oferenta lub osoby uprawnionej

                                                                                                                              do reprezentowania podmiotu/

 

 

PDFDOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA.pdf
PDFFORMULARZ CENOWY.pdf
PDFPROJEKT UMOWY.pdf
PDFZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT.pdf