Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR 222/XXXI/2009 RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

nowa podstrona, dodana 2010-03-23

UCHWAŁA NR 222/XXXI/2009

 

RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO

 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Dz.U. z 2007r. Nr 173, poz.1218, Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, Dz.U. z 2009r. Nr 92, poz.753) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Dz 2007r. Nr 19, poz.115, Nr 23, poz.136, Nr 192, poz.1381, Dz.U. z 2008r. Nr 54, poz. 326,

Nr 218, poz.1391, Nr 227, poz.1505, Dz.U. z 2009r. Nr 19,poz.100 i poz.101, Nr 86, poz.720, Nr 168, poz.1323)

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Uchwała określa stawki opłat pobieranych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

 

1)       prowadzenia robót w pasie drogowym,

2)       umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3)       umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4)       zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1- 3.

 

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg powiatowych, o którym mowa
w § 1 pkt 1 i 4 ustala
się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

 

1) przy zajęciu powierzchni jezdni do 20% szerokości - 3,00 zł

2) przy zajęciu powierzchni jezdni od 20% do 50% szerokości - 5,00 zł

3) przy zajęciu powierzchni jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 8,00 zł

 

2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych

 

3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości - 2,00 zł.

 

4. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny traktowany jest, jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

 

5. Przy prowadzeniu robót polegających na umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 50% określonych w ust. 1 i 3.

 

§ 3. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia na obszarze zabudowanym i poza obszarem zabudowanym:

 

1) na drogowym obiekcie inżynierskim - 200,00 zł

2) pozostałe elementy pasa drogowego - 20,00 zł

 

§ 4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące dzienne stawki opłat za 1 m2 powierzchni:

2. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty w wysokości za 1m2

 

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego - 0,50 zł

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,50 zł

3) pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsca parkingowe (koperty) - 0,50 zł

4) pasa drogowego zajętego na tymczasowe stoiska handlowe - 2,00 zł

 

2. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty w wysokości za 1m2 powierzchni reklamy - 2,00 zł

 

§ 5. Traci moc uchwała Nr 154/XV/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 7 czerwca 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.