Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego

Uchwała Nr 154/XV/2004
Rady Powiatu w Kłobucku
Z dnia 7 czerwca 2004 roku

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838, Nr 86 poz. 958, Dz. U. z 2001 r. Nr 125 poz. 1371, Dz. U. z 2002 r. Nr 25 poz. 253,
Nr 41 poz. 365, Nr 62 poz. 554, Nr 74 poz. 676, Nr 89 poz. 804, Nr 113 poz. 984, Nr 216 poz. 1826, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i 721,
Nr 200 poz. 1953,

uchwala się, co następuje:

       § 1
Uchwała określa stawki opłat pobieranych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,
2) umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1- 3.

       § 2
1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg powiatowych, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) przy zajęciu powierzchni jezdni do 20% szerokości-               3,00 zł
2) przy zajęciu powierzchni jezdni od 20% do 50% szerokości-    5,00 zł
3) przy zajęciu powierzchni jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni-  8,00 zł
2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych
i ciągów pieszych
3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2  ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości 2,00 zł.
4. Przy prowadzeniu robót polegających na umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 50% określonych w ust. 1 i 3.

       § 3
Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogo powiatowej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:
1) na drogowym obiekcie inżynierskim w obszarze zabudowanym i poza obszarem zabudowanym-  200,00 zł
2) pozostałe elementy-  30,00 zł

       § 4
1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni:
1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego- 0,50 zł
2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów
- 0,50 zł
3) pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsca parkingowe (koperty)- 0,50 zł/1m2/dobę
4) pasa drogowego zajętego na tymczasowe stoiska handlowe- 2,00 zł/1m2/dobę
2. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty
w wysokości za 1m2 powierzchni reklamy- 2,00 zł
       § 5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

       § 6
Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.informację wytworzył(a): Anna Walaszczyk
za treść odpowiada: Anna Walaszczyk
data wytworzenia: 30.03.2005