Przejdź do treści strony
Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku Biuletyn Informacji Publicznej

Odnowa oznakowania poziomego - DW 492 w m. Kłobuck

nowa podstrona, dodana 2009-10-08


 

 

PZD-BZ-3450/57/2009

Kłobuck, 2009-10-08

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: PZD-BZ-3450/57/2009.

Nazwa zadania:  Odnowa oznakowania poziomego - DW 492 w m. Kłobuck.

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

 

Uzasadnienie faktyczne:

W związku z faktem iż Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "DROGPOL" Sp. z o.o. nie skontaktowało się z Zamawiającym w wyznaczonym terminie,  w sprawie podpisania umowy - tym samym uchyliło się od jej podpisania, a  cena następnej oferty  niepodlegającej  odrzuceniu  przewyższa kwotę , którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia  

 

Uzasadnienie prawne:

Uzasadnienie prawne: art 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych /Dz.U. Nr 171 z 2008 r. poz. 1058 - z późn zm./

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 

 

 

 

 

____________________________________

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku

Tadeusz Pułka

 

 


 

Podmiot udostępniający: PZD
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Chłąd
Data wytworzenia: 2009-10-08
Metryczka
  • opublikowano:
    08-10-2009 13:50
    przez: Anna Walaszczyk
Dane jednostki:

Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
42-100 Kłobuck
ul. Zamkowa 19
NIP: 574-18-32-021 REGON: 151515916
Numer konta: 67 8248 0002 2001 0000 0316 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 319 82 50
fax: 34 319 83 50
e-mail: pzd@klobuck.pl