Przejdź do treści strony
Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku Biuletyn Informacji Publicznej

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1027 S relacji Ostrowy - Stary Kocin - Cykarzew

nowa podstrona, dodana 2007-07-10

PZD-BZ-3450/34/2007

Kłobuck, 2007-07-10

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PZD-BZ-3450/34/2007. Nazwa zadania:  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1027 S relacji Ostrowy - Stary Kocin - Cykarzew

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie faktyczne:

Podczas sesji otwarcia ofert w dniu 9 lipca 2007 r. o godz. 9:00 Zamawiający stwierdził iż cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Kwota jaką Zamawiający przeznacza na wykonanie zamówienia wynosi: 236 943,17 zł.

Natomiast cena oferty najkorzystniejszej to: 237 689,34 zł.

Uzasadnienie prawne:

Art. 93. ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych /Dz.U. Nr 19 poz. 177 - z późn. zm/

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

____________________________________

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobuckuinformację wytworzył(a): Iwona Chłąd
za treść odpowiada: Iwona Chłąd
data wytworzenia: 10.07.2007 r.
Metryczka
  • opublikowano:
    10-07-2007 13:34
    przez: Anna Walaszczyk
Dane jednostki:

Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
42-100 Kłobuck
ul. Zamkowa 19
NIP: 574-18-32-021 REGON: 151515916
Numer konta: 67 8248 0002 2001 0000 0316 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 319 82 50
fax: 34 319 83 50
e-mail: pzd@klobuck.pl